Приватне акціонерне товариство "Носівське хлібоприймальне підприємство"  
 
 
Сторінки розділу
 


Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова комiсiї з припинення (перетворення)       Федорина Олександр Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   15.08.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство «Носiвське хлiбоприймальне пiдприємство»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
17100, Чернiгiвська обл., м. Носiвка, вул. Київська, буд. 9
4. Код за ЄДРПОУ
00957838
5. Міжміський код та телефон, факс
(04642) 21473 (04642) 21473
6. Електронна поштова адреса
nos_khp@emitent.org.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 13.08.2018
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у* № 155 "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 15.08.2018
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці nos_khp.emitent.org.ua в мережі Інтернет 15.08.2018
  (адреса сторінки)   (дата)

 

Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду

{C}
№ з/п Дата прийняття рішення Суб'єкт, який прийняв рішення про припинення емітента Способи припинення
1 2 3 4
1 10.08.2018 Єдиний Акцiонер Перетворення
Зміст інформації:
У зв'язку з недоцiльнiстю для Товариства iснування органiзацiйно-правової форми, як Приватне акцiонерне товариство, Єдиний акцiонер, що одноособово володiє 100% акцiй Приватного акцiонерного товариства «Носiвське хлiбоприймальне пiдприємство» прийняв рiшення вiд 10.08.2018р. щодо припинення Приватного акцiонерного товариства «Носiвське хлiбоприймальне пiдприємство» шляхом перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Носiвське хлiбоприймальне пiдприємство».
Причина прийняття рiшення - мiнiмiзацiя витрат Товариства, пов"язаних з обслуговуванням такої органiзацiйно-правової форми як приватне акцiонерне товариство.
Усi активи та зобов'язання в повному обсязi переходять до товариства-правонаступника Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Носiвське хлiбоприймальне пiдприємство»
Передача майна, прав та обов’язкiв (активiв , зобов'язань ) буде здiйснена шляхом складання Передавального акту та затверджений рiшення єдиного Акцiонера Приватного акцiонерного товариства " Носiвське хлiбоприймальне пiдприємство ".
Розмiр статутного капiталу складає: 1 887 503 грн.
Акцiї Приватного акцiонерного товариства «Носiвське хлiбоприймальне пiдприємство», що перетворюється, конвертуються в частки товариства-правонаступника Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Носiвське хлiбоприймальне пiдприємство» та розподiляються мiж Єдиним учасником.
Коефiцiєнт конвертацi 1:1 (одна акцiя Приватного акцiонерного товариства «Носiвське хлiбоприймальне пiдприємство» обмiнюються на одну частку у статутному капiталi ТОВ «Носiвське хлiбоприймальне пiдприємство», а номiнальна вартiсть однiєї акцiї Приватного акцiонерного товариства «Носiвське хлiбоприймальне пiдприємство» вiдповiдає номiнальнiй вартостi однiєї частки у статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Носiвське хлiбоприймальне пiдприємство».
Розподiл частки створюваного товариства-правонаступника Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Носiвське хлiбоприймальне пiдприємство» вiдбувається iз збереженням спiввiдношення кiлькостi акцiй, якi були у Єдиного Акцiонера в статутному капiталi Приватного акцiонерного товариства «Носiвське хлiбоприймальне пiдприємство», що перетворилося.
Вiдповiдно до статтi 105 Цивiльного кодексу України та статтi 82 Закону України «Про акцiонернi Товариства» встановлено строк заявлення вимог кредиторами Приватного акцiонерного товариства «Носiвське хлiбоприймальне пiдприємство» - два календарних мiсяцi з дня оприлюднення повiдомлення про припинення Приватного акцiонерного товариства «Носiвське хлiбоприймальне пiдприємство» шляхом перетворення. Отримання документiв, що пiдтверджують право власностi на частку у статутному капiталi Товариства - Правонаступника, не обмежується.